За проекта

Област на действие и контекст на проекта

Интензификацията на селското стопанство и превръщането на полуестествени площи в обработваеми земи са довели до загубата на зелена и синя инфраструктура (ЗСИ) в селскостопанските райони и представляват сериозна заплаха за биологичното разнообразие в Европа. ЗСИ включва ландшафтни структури и местообитания като живи прегради, водни ливади, участъци между парцели и гористи местности, които са необходими за осигуряването на свързаност между местообитанията и позволяват придвижването на видовете. Също така, ЗСИ осигуряват широк обхват от екосистемни услуги, необходими за изпълнението на целите на политиката по опазване на околната среда.

Екологизацията на Общата селскостопанска политика (ОСП) (включване на задължителни агроекологични изисквания в ОСП 2014-2020) подпомага и подкрепя ЗСИ чрез насърчаване приложението на екологосъобразни мерки с по-широк териториален обхват. Въпреки това, първите проведени прегледи на екологизацията на ОСП показват, че нейният потенциал не е осъществен напълно.

Проект BIOGEA

Проект BIOGEA е финансиран от три национални финансиращи организации (Фонд "Научни изследвания", България; Федерално министерство на образованието и научните изследвания, Германия; Национална изследователска агенция при Министерство на икономиката и конкурентоспособността, Испания) посредством схемата за съфинансиране BiodivERsA ERA-NET Co-Fund scheme на Европейската комисия. Проект BIOGEA изследва въздействието на земеделските практики върху зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи. С помощта на анализ на политиката на ниво ЕС и на национално ниво, мониторинг на биологичното разнообразие и моделиране в шест тестови района в три страни-членки на ЕС (България, Германия и Испания), проектът изучава въздействието на мерките на политиката върху ЗСИ и това на ЗСИ върху биологичното разнообразие.

Цели на проекта

  • Да даде разбиране за въздействието на екологизацията на ОСП върху количеството и качеството на ЗСИ в селскостопанските райони;
  • Да даде разбиране за краткосрочните, средносрочните и дългосрочни ефекти на ЗСИ върху биологичното разнообразие и екосистемните услуги на различни пространствени нива и при различни начини на земеползване;
  • Да проучи потенциала на индикаторите за измерване на ЗСИ и свързаните биологично разнообразие и екосистемни услуги;
  • Да проучи начини за използване на това познание за проектирането, разработването и управлението на по-устойчиви ЗСИ. 

Подход

Концептуалната рамка, по която ще бъдат тествани хипотезите на проект BIOGEA е адаптирана версия на каскадния модел на екосистемните услуги (Haines-Young und Potschin 2010).

Каскадният модел демонстрира начина, по който биоразнообразието и екосистемите осигуряват на хората ползи чрез потока на екосистемни услуги. Този поток е създаден от индивидуалните „характеристики на ЗСИ“ (местообитания и видове) и преминава през екосистемните функции (как въздействат върху заобикалящата екосистема или по-широката околна среда) към „целите за ЗСИ“, възложени на тези функции от политиката (осигуряване на екосистемни услуги и свързани ползи). На свой ред, начина по който хората оценяват ЗСИ оказва влияние върху подхода им за адресиране на натиска върху ЗСИ.

Продължителност

Проектът BIOGEA е с продължителност от декември 2016 г. до ноември 2019 г.

Координиране

Проектът BIOGEA се координира от Катрина Марсден, adelphi research gGmbH, biogea@adelphi.de