Национална кръгла маса по проект BIOGEA в София, България: резултати от проекта и препоръки към политиката

Event date: 
13 February 2020

На 13.02.2020 г. в София, България, се проведе Национална кръгла маса по проект BIOGEA. Домакин на събитието беше Университета за национално и световно стопанство (УНСС), партньор по проекта. 

Кръглата маса събра на едно място представители на заинтересованите страни по проекта, сред които земеделски и екологични институции и организации, научни институти, университети и неправителствени организации. 

Събитието имаше за цел да представи основните изводи и препоръки по проекта, както и да даде възможност за тяхното обсъждане със заинтересованите страни на национално ниво. 

Основните резултати от проведените проучвания на биоразнообразието и на ефекта от схемата за зелени директни плащания на местно ниво, бяха представени от гл.ас. д-р Янка Казакова-Матева. Д-р Казакова поясни, че елементите на зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) благоприятстват биоразнообразието при цялата гама от различни видове земеползване. Същевременно, ефективността им варира между различните райони и производствени системи, като няма универсално ефективен елемент на ЗСИ в Европа. По отношение на ефекта от схемата за зелени плащания в трите държави по проекта, д-р Казакова подчерта, че е необходима по-добра комуникация със земеделските стопани, за да бъдат ясно обяснени и разбрани предимствата и ползите на различните „зелени“ опции. Също така, препоръчително е въвеждането на мониторинг на „зелените“ схеми, и въвличането на самите земеделски производители в процеса. Последва дискусия по отношение на начина на проектиране и комбиниране на (зелените) мерки, така че да гарантират управлението на по – устойчива ЗСИ. 

Инструментите, насочени към земеделските производители и съветници в земеделието за опазване елементите на ЗСИ в земеделските земи, разработени по проект BIOGEA, бяха представени от доц. д-р Мария Пенева. Сред тях има видеа, ръководство и брошури, чиято цел е да подпомогнат земеделските производители да разберат по-добре екологичните ползи от елементите на ЗСИ в своите земи, за да се грижат по-добре за тях.