Обучение

Една от целите на проект BIOGEA е разработването на обучителни инструменти за земеделски производители и съветници в земеделието, които да им помогнат за правилното поддържане на зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в земеделските земи.

Разработването на обучителните инструменти премина през три етапа:

  1. Анализ на нуждите – проведохме детайлен анализ на инструментите, налични към момента в тестовите райони по проекта в България, Германия и Испания. Тук може да видите прегледа на съществуващите интрументи.
  2. Структурирани интервюта със земеделски производители и съветници в земеделието – проведохме интервюта, за да установим какви са мотивацията и притесненията на анкетираните относно ЗСИ, както и какви са предпочитанията им за видовете консултантски инструменти, налични към момента.
  3. Разработване на обучителни инструменти и тестване от земеделски производители.

Анализът на обучителните инструменти показа, че земеделските производители и съветниците в земеделието в Испания и Германия имат достъп до по-широк набор от инструменти за подпомагане на биоразнообразието и приложението на екологично насочените мерки, в сравнение с България, където достъпът до такива инструменти е значително по-нисък, а фокусът им е предимно върху финансовите аспекти на мерките.

Германия

В Германия съществуват много ръководства, които подпомагат земеделските стопани в избора на опции за екологично насочени площи. Същевременно, по време на интервютата по проект BIOGEA, стопаните в Германия изразиха мнение, че биха предпочели възможността за личен контакт със съветници в земеделието и обмен на опит със свои колеги. Поради това, екипът по проект BIOGEA разработи формат на обучителен семинар, чиято цел е да даде информация относно ползите, които зелената и синя инфраструктура осигурява, както и за възможностите за увеличение на ЗСИ в земеделските земи. Този инструмент може да бъде адаптиран и използван от съветници в земеделието, които искат да насърчат земеделските стопани да очертават и поддържат ЗСИ.

Доклад с описание на организирането на обучителния семинар

Компоненти:

  • ЗСИ и елементите на ландшафта като решение срещу загубата на биоразнообразие? (presentation_1.pdf)
  • Подходи, основани на сътрудничество за опазване на ЗСИ и свързване на биотопи (presentation_2.pdf)
  • Пречки пред приложението на схемите и мерките, подкрепящи ЗСИ в земеделските земи

Испания

Ситуацията в Испания е сходна с тази в Германия, поради което обучителния семинар по-горе е подходящ за приложение и в Испания.

България

В България съществуват по-малко материали за ЗСИ, насочени към земеделските стопани и съветниците в земеделието. Поради това екипът по проект BIOGEA използва своите познания относно различните възможности за обучителни материали и ги адаптира за ситуацията в България, като бяха създадени обучителни видеа и ръководство за ЗСИ.