Работни пакети

Цялостната структура на работния план включва шест работни пакета, като един от тях е посветен на управлението на проекта и комуникациите. Мрежата за изследвания и развитие има за цел да осигури разработването на всеки от работните пакети с участието на заинтересованите страни.

i

Ръководител на РП: adelphi
Времеви период: по време на целия проект

РП 1 протича по време на целия проект. Той включва установяването на структура за управление на проекта и поддържането й в рамките на проекта, управление на взаимодействието със секретариата на програма BiodivERsA, отчитането, споделянето на информация и управлението на срещите. Също така, РП 1 включва външните комуникации и управлението на Мрежата за изследвания и развитие (PRDN).

i

Ръководител на РП: adelphi
Времеви период: през първата година от проекта (2017 г.) (2017)

WP 2 includes the establishment of the project assessment framework which will be used to link the policy analysis to the fieldwork and modelling carried out in the case studies. As part of the assessment framework, EU-level policies and their coherence with one another are analysed. This is used to inform a further analysis of policy in each of the case study countries. The PRDN will be involved in informing the project team’s work and giving feedback on the policy assessment.

i

Ръководител на РП: Университет Екстремадура
Времеви период: през 2017 г. и 2018 г.

РП 3 включва координиране на работата в районите на теренните проучвания. Във всеки от тестовите райони ще се осъществи работа по проследяване на ключови индикатори за зелена и синя инфраструктура. Това ще бъде съчетано със съществуващи вече данни за сравнение на настоящата ситуация спрямо базовата такава. Тук се включва още преглед на приложението на политиката на местно ниво. Мрежата за изследвания и развитие ще допринесе за работата на РП 3 чрез участието в проучвания и интервюта със заинтересованите страни.

i

Ръководител на РП: Национален музей на природните науки
Времеви период: от края на 2017 г. до 2019 г.

РП 4 включва моделиране с цел проучване на потенциалното въздействие върху биоразнообразието (и екосистемните услуги) на потенциалните промени в земеползването, идентифицирани в РП 2-3. Моделите ще бъдат базирани на емпирични данни за биоразнообразието и характеристиките на местообитанията, осигурени от налични бази данни, както и от допълнителните полеви проучвания, проведени в тестовите райони в рамките на РП 3. Цел на моделирането ще бъде биоразнообразието и съответните функционални групи екосистемни услуги, които то осигурява

i

Ръководител на РП: УНСС
Времеви период: от 2017 г. до 2019 г.

РП 5 включва извличане на политическите послания от РП 3 и РП 4 и тяхната проверка с помощта на Мрежата за изследвания и развитие. Препоръките към политиката ще бъдат изготвени с цел да бъдат включени в съответните политически процеси на национално и европейско ниво, включително в реформата на ОСП. В рамките на проекта регулярно ще бъдат изготвяни политически брифинги и ще бъде поддържан инструмент за препоръки към политиката.

i

Ръководител на РП: УНСС Времеви период: от края на 2018 г. до 2019 г.

РП 6 включва разработване на практически препоръки, насочени към съветници в земеделието и земеделски стопани. Във всеки от тестовите райони по проекта ще бъдат проведени местни учебни лаборатории, в рамките на които екипът по проекта ще работи със земеделските стопани за разработването на инструменти за управление на ЗСИ. Съветниците също ще бъдат включени в процеса, осигурявайки информация за платформата за обмен на знания, насочена към съветници в земеделието.