Тестови райони

Spain bulgaria germany

Рамката за оценка на проекта ще бъде приложена в тестовите райони, покриващи широк обхват от селскостопански системи. Те включват по два района във всяка от трите държави по проекта: България, Германия и Испания. В тях присъстват както райони с по-добра, така и такива с по-затруднена свързаност на зелената и синя инфраструктура (по-екстензивни и по-интензивни системи). Освен това, изборът на трите държави се дължи и на факта, че те представляват различни биогеографски условия, различни политически системи (включващи федерални и централизирани правителства), както и членство в ЕС с различна продължителност (по-стари и по-нови членки).

Характеристиките на зелената и синя инфраструктура (ЗСИ) в тестовите райони ще бъдат проучени чрез работа на терен. Ще бъде осъществена оценка на съществуващото положение, след което ще бъде проучен начина по който характеристиките на ЗСИ са повлияни от политически обусловени промени в земеползването, както и въздействията върху основни видове и групи видове, представляващи биологичното разнообразие и други екосистемни услуги. Избраният във всеки от районите подход ще зависи в известна степен и от наличието на изходяща информация. Събраните по проекта данни ще бъдат допълнени от съществуващи големи бази данни за разпространението на видовете и местообитанията, както и от ландшафтни карти за отнасяне на резултатите отвъд разглежданата територия.

В допълнение, в тестовите райони ще бъдат проведени интервюта и проучвания. Мрежата за изследвания и развитие има за задача да осигури на заинтересованите страни във всеки от районите информация и възможност за принос по отношение на изследването, разработените материали и препоръките към политиката.