Тестови райони в България

Тестови район 1: Западна Стара планина

Западна Стара планина  © Ина Анева

 


Тип земеделие: Екстензивни пасища, гори, малки обработваеми парцели

Наличие на ЗСИ: високо

Фактори на промяната / заплахи: Изоставяне и превръщане в гори, промяна в климата, водеща до по-малко дни със снежна покривка и по-висока честота на наводнения.

 


 

Тестови район 2: Пловдив и Пазарджик

Пловдивски регион © Ина Анева

 

Тип земеделие: Полски култури, пасища, трайни насаждения, гори

Наличие на ЗСИ: средно

Фактори на промяната / заплахи: Интензификация с отглеждане на монокултури. Индустриализация и урбанизация, включително замърсяване на водите и натиск, оказван от туризма.