Influence of the Land Use Type on the Wild Plant Diversity

Aneva, I., Zhelev, P., Lukanov, S., Peneva, M., Vassilev, K., Zheljazkov, V. (2020)

Plants 2020, 9(5), 602; https://doi.org/10.3390/plants9050602